گزارش پخش کاشانی آذر ۹۳
محدودهتعدادآدرس دقیق
بلوار پاکنژاد1500محدوده بین خ آذر یزدی تا میدان باهنر شامل: ک امیرالمومنین، ک ۳۱، بن بست ۲، ک ۲۷ شهید صدوقی، بن بست ۳، بن بست ۸، ک ۲۵، ک ۸، ک ۲۳، بن بست۶، ک ۹، ک ۱۴، فرعی ۱، ک ۱۱، بن بست ۱۲، بن بست ۱۰، ک وطن خواه، بن بست ۱۱، بن بست ۱۳، بن بست لاله، کوچه های ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ک شماره ۱۸ امیرالمومنین، ک مهدی، بن بست مهدی، ک شکوفه، بن بست گلبرگ، بن بست ۱۵، ک گلشن، بن بست ۱۹، ک محمد جلال نور بالا، ک ۱۴ امیرالمومنین، بن بست یاران، بن بست حدیث، بن بست گل مریم، بن بست نیلوفر، بن بست امید، ک مصطفی حیدری،
خیابان کاشانی2000محدوده بین تقاطع بلوار امام جعفر صادق تا چهارراه فاطمیه شامل: کوچه اول، کوچه پرستو، کوچه ولی ا… زارع، بن بست ارکیده، کوچه ۵، بن بست ۳، ۴ ولیعصر، بن بست سروش، کوچه احمد نصرتی، کوچه مجید، بن سرو، بن بست نرجس، کوچه نسیم، کوچه بهار، بن بست نسترن، بن بست ۲،۴،۶،۸ کوچه ۱۰، کوچه ۶، کوچه ۴، کوچه ادب، بن بست پنجم شهید معظمی، بن بست عدل، بن بست مهران، بن بست سهیل، کوچه صنعت، بن بست معلم ، کوچه کلانتری، بن بست دریا، کوچه نهم ویلا، فرعی۱،۲،۳،۴،۵ کوچه ۷ ویلا، بن بست ۵ ، کوچه ویلا۳، کوچه ویلا ۱، بن بست ۱ بن بست ۱ مهدی، بن بست آیت الهی، کوچه خورشید، بن بست ۲، بن بست ۴، بن بست ۶، بن بست ۸، کوچه ۱۰، کوچه شهید مطهری، بن بست گلستان، کوچه شهید حسینی، بن بست نگین، کوچه مطهر، بن بست ۱ پارساییان، کوچه یاس، کوچه نیلوفر،بن بست ۱، بن بست ۴، بن بست ۲، کوچه مسجد عون و جعفر، کوچه ۹، کوچه ۷، بن بست ۶، کوچه پنجم نسیم، کوچه شهید کاظم زارع، کوچه شماره ا خیراندیش، کوچه رضا خیراندیش، کوچه شهیدان محمود و اکبر حاجی مهدی، کوچه مهر ایران، کوچه ۶ ویلا، کوچه ۱۱ ویلا، کوچه شهید محمد کاظم پسته ای، کوچه باسکول ناجی، کوچه آزادی، بن بست فاطمیه، بن بست علوی کیا
خیابان کاشانی1500محدوده بین تقاطع بلوار امام جعفر صادق تا چهارراه فاطمیه شامل: کوچه اول، کوچه پرستو، کوچه ولی ا… زارع، بن بست ارکیده، کوچه ۵، بن بست ۳، ۴ ولیعصر، بن بست سروش، کوچه احمد نصرتی، کوچه مجید، بن سرو، بن بست نرجس، کوچه نسیم، کوچه بهار، بن بست نسترن، بن بست ۲،۴،۶،۸ کوچه ۱۰، کوچه ۶، کوچه ۴، کوچه ادب، بن بست پنجم شهید معظمی، بن بست عدل، بن بست مهران، بن بست سهیل، کوچه صنعت، بن بست معلم ، کوچه کلانتری، بن بست دریا، کوچه نهم ویلا، فرعی۱،۲،۳،۴،۵ کوچه ۷ ویلا، بن بست ۵ ، کوچه ویلا۳، کوچه ویلا ۱، بن بست ۱ بن بست ۱ مهدی، بن بست آیت الهی، کوچه خورشید، بن بست ۲، بن بست ۴، بن بست ۶، بن بست ۸، کوچه ۱۰، کوچه شهید مطهری، بن بست گلستان، کوچه شهید حسینی، بن بست نگین، کوچه مطهر، بن بست ۱ پارساییان، کوچه یاس، کوچه نیلوفر،بن بست ۱، بن بست ۴، بن بست ۲، کوچه مسجد عون و جعفر، کوچه ۹، کوچه ۷، بن بست ۶، کوچه پنجم نسیم، کوچه شهید کاظم زارع، کوچه شماره ا خیراندیش، کوچه رضا خیراندیش، کوچه شهیدان محمود و اکبر حاجی مهدی، کوچه مهر ایران، کوچه ۶ ویلا، کوچه ۱۱ ویلا، کوچه شهید محمد کاظم پسته ای، کوچه باسکول ناجی، کوچه آزادی، بن بست فاطمیه، بن بست علوی کیا
متفرقه1700محدوده بین تقاطع بلوار امام جعفر صادق تا چهارراه فاطمیه شامل: کوچه اول، کوچه پرستو، کوچه ولی ا… زارع، بن بست ارکیده، کوچه ۵، بن بست ۳، ۴ ولیعصر، بن بست سروش، کوچه احمد نصرتی، کوچه مجید، بن سرو، بن بست نرجس، کوچه نسیم، کوچه بهار، بن بست نسترن، بن بست ۲،۴،۶،۸ کوچه ۱۰، کوچه ۶، کوچه ۴، کوچه ادب، بن بست پنجم شهید معظمی، بن بست عدل، بن بست مهران، بن بست سهیل، کوچه صنعت، بن بست معلم ، کوچه کلانتری، بن بست دریا، کوچه نهم ویلا، فرعی۱،۲،۳،۴،۵ کوچه ۷ ویلا، بن بست ۵ ، کوچه ویلا۳، کوچه ویلا ۱، بن بست ۱ بن بست ۱ مهدی، بن بست آیت الهی، کوچه خورشید، بن بست ۲، بن بست ۴، بن بست ۶، بن بست ۸، کوچه ۱۰، کوچه شهید مطهری، بن بست گلستان، کوچه شهید حسینی، بن بست نگین، کوچه مطهر، بن بست ۱ پارساییان، کوچه یاس، کوچه نیلوفر،بن بست ۱، بن بست ۴، بن بست ۲، کوچه مسجد عون و جعفر، کوچه ۹، کوچه ۷، بن بست ۶، کوچه پنجم نسیم، کوچه شهید کاظم زارع، کوچه شماره ا خیراندیش، کوچه رضا خیراندیش، کوچه شهیدان محمود و اکبر حاجی مهدی، کوچه مهر ایران، کوچه ۶ ویلا، کوچه ۱۱ ویلا، کوچه شهید محمد کاظم پسته ای، کوچه باسکول ناجی، کوچه آزادی، بن بست فاطمیه، بن بست علوی کیا
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۷۰۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۳۰۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد