مهمترین مرحله اجرائی یک برنامه تبلیغاتی از این نقطه آغاز میگردد.

کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از اتفاق های نامرتبط نیست بلکه عبارت است از برنامه ریزی تبلیغات چند جانبه، مداوم و مرتبط، با هدف مشخص و برای مخاطب مشخص.

متخصصان این واحد در آژانس تبلیغاتی پیک نوین بعد از تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تبلیغاتی برای یک محصول، با استفاده از رسانه های مختلف، یک برنامه مدون تبلیغاتی به سفارش دهنده ارائه می دهند.

هدف اصلی این پروسه این است که پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.

برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

– همه اهداف بازاریابی و تبلیغات را به وضوح بیان میکند

– تعیین می کند چه پیامی، به چه مخاطبی ، در چه دوره زمانی، با چه بودجه ای و به منظور چه ارتباطی فرستاده میشود.

– همه عناصر متشکله برنامه تبلیغات و ارتقاء فروش (تبلیغات در رسانه ها، تبلیغات در محل فروش، ترویج فروش، بازاریابی مکاتبه ای مستقیم، حمایت مالی، روابط عمومی و . . .) را جزئی  از برنامه ریزی منسجم بازاریابی(IMC) میداند و آنرا بصورت موازی و همزمان به کار میگیرد.

– بودجه مناسب برای اجرای آنرا مشخص می نماید.

– زمان اجرای آنرا تعیین می کند.

– در همه مراحل نحوه ارائه برنامه را از دیدگاه مخاطبین ارزیابی می کند.