برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
    تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
    خدمات تدویـن فیلم
    ساخت کلیـپ تصویـری
    تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
    فیلم سـازی (کوتـاه، بلند، داستانـی، سریال، سینمایـی و مستند)
    پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
    دوبله و صداگـذاری فیلـم
    تولید فیلم هـای صنعتـی
    جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
    ساخت موسیقـی