برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
    مشاوره در خصوص تبلیغات فعلی و پیشین
    مشاوره انتخاب استراتژی های تبلیغاتی
    بررسی وضعیت تبلیغاتی شرکت و مقایسه آن با رقبای اصلی
    بررسی، تعیین و تخمین بودجه های تبلیغاتی
    تحقیقات بازاریابی جهت:
    آسیب‌شناسی محصولات و خدمات شرکت و شناسایی فرصت‌های ارتقاء کیفیت
        تحلیل و آسیب‌شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت‌های افزایش دسترسی مشتری به محصول
        کشف قیمت و تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری
        ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های ارتباطی شرکت و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت و اثربخشی تبلیغات
        تنظیم استراتژی بازاریابی (تحلیل بازار، بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف، جایگاه‌یابی)
        ممیزی برند و توسعه برند
        سنجش رضایت و وفاداری مصرف‌کننده
        تحلیل رفتار مصرف‌کننده
        پایش رقبا
        ارزیابی پیش آزمون محصولات جدید
        تحقیقات در حوزه تبلیغات و بازاریابی در محیط وب
        بررسی روندهای عمومی بازار
        ارائه راهکارهای بهبود استراتژی‌های تبلیغات و روابط عمومی مشتری