آخرین فراخوان بازدید تیراژ

شما میتوانید برای اطمینان از تیراژ واقعی ویژه نامه های پیک نوین پس از چاپ، سری به دفترکانـون پیک نوین بزنید وخودتان ازنزدیک از ویژه نامه های چاپ شده بازدید کنید و همچنین پس از بازدید یک هدیه دریافت نمایید!!!